ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

die on the spot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *die on the spot*, -die on the spot-