ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

devote one��s self unflaggingly to a task

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *devote one��s self unflaggingly to a task*, -devote one��s self unflaggingly to a task-