ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

development site

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *development site*, -development site-

development site ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
development site (n.) ที่ดินที่แบ่งเป็นแปลงย่อยๆ See also: บริเวณที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ Syn. building lots

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า development site
Back to top