ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

desertion of one ´s faith or principles

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *desertion of one ´s faith or principles*, -desertion of one ´s faith or principles-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า desertion of one ´s faith or principles
Back to top