ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

desert-like wind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *desert-like wind*, -desert-like wind-

desert-like wind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลมแล้ง[n. exp.] (lom laēng) EN: dry wind ; desert-like wind FR: vent sec [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า desert-like wind
Back to top