ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dental practitionist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dental practitionist*, -dental practitionist-

dental practitionist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dental practitionist (n.) ทันตแพทย์ See also: หมอฟัน Syn. dental specialist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dental practitionist
Back to top