ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

delude oneself

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *delude oneself*, -delude oneself-

delude oneself ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
delude oneself into (phrv.) หลอก (ตัวเอง) ในเรื่อง
delude oneself with (phrv.) หลอก (ตัวเอง) ด้วย Syn. deceive with

delude oneself ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลอกตัวเอง[v. exp.] (løk tūa-ēng) EN: deceive oneself ; fool oneself ; delude oneself FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า delude oneself
Back to top