ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

delicious taste

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *delicious taste*, -delicious taste-

delicious taste ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
佳味[かみ, kami] (n) delicious taste
醍醐味[だいごみ, daigomi] (n) (1) the real pleasure (of something); the real thrill; the true charm; (2) (See 醍醐) flavour of ghee; delicious taste; (3) {Buddh} Buddha's gracious teachings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า delicious taste
Back to top