ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deep on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deep on*, -deep on-

deep on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deep on (idm.) ประพฤติตัวไม่เหมาะสม Syn. go off

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deep on
Back to top