ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decaying flesh

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decaying flesh*, -decaying flesh-

decaying flesh ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decaying flesh (n.) เนื้อที่เน่าเปื่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decaying flesh
Back to top