ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dearest woman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dearest woman*, -dearest woman-

dearest woman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดวงสมร[n.] (dūangsamøn) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest FR: chérie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dearest woman
Back to top