ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dark glasses

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dark glasses*, -dark glasses-

dark glasses ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dark glasses (n.) แว่นตากันแดด See also: แว่นกันแดด Syn. eyeglass
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แว่นดำ (n.) dark glasses Syn. แว่นตาดำ, แว่นกันแดด

dark glasses ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒眼鏡[くろめがね, kuromegane] (n) sunglasses; shady glasses; dark glasses

dark glasses ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แว่นดำ[n. exp.] (waen dam) EN: dark glasses FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dark glasses
Back to top