ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dainty delicate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dainty delicate*, -dainty delicate-

dainty delicate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dainty delicate (adj.) ละเอียด See also: ประณีต, ละเอียดลออ Syn. fragile Ops. coarse, rough, indelicate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dainty delicate
Back to top