ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

daily task

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *daily task*, -daily task-

daily task ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กิจวัตร[n.] (kitjawat) EN: routine ; habitual practice ; daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work ; one's daily tasks FR: routine [f] ; tâches quotidiennes [fpl] ; train-train [m] (fam.) ; habitude [f] ; ronron [m] (fam.)
กิจวัตรประจำวัน[n. exp.] (kitjawat pr) EN: daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work FR: routine quotidienne [f] ; routine [f] ; train-train quotidien [m] (fam.)

daily task ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tagewerk {n}daily task

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า daily task
Back to top