ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cutting edge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cutting edge*, -cutting edge-

cutting edge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前线[qián xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 前线 / 前線] front line; military front; workface; cutting edge

cutting edge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
金味;鉄味[かなあじ, kanaaji] (n) (1) (arch) metallic; (2) cutting edge of a bladed instrument

cutting edge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คม[n.] (khom) EN: cutting edge ; sharp edge FR: tranchant [m] ; côté tranchant [m]
คมมีด[n. exp.] (khom mīt) EN: cutting edge ; blade FR:

cutting edge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnittkante {f}cut edge; cutting edge; edge of cut
Schneide {f}cutting edge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cutting edge
Back to top