ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cut the gordian knot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cut the gordian knot*, -cut the gordian knot-

cut the gordian knot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
快刀乱麻を断つ[かいとうらんまをたつ, kaitouranmawotatsu] (exp,v5t) to cut the Gordian knot

cut the gordian knot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัดปัญหา[v. exp.] (tat panhā) EN: get around a problem ; get rid of a problem (by) ; put an end to a problem/difficulty ; cut the Gordian knot FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cut the gordian knot
Back to top