ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

currency market

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *currency market*, -currency market-

currency market ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตลาดเงิน[n. exp.] (talāt ngoen) EN: money market ; currency market FR: marché des changes [m]

currency market ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Devisenmarkt {m}currency market
Währungsmarkt {m}currency market

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า currency market
Back to top