ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cup or basin used to hold water like a jug

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cup or basin used to hold water like a jug*, -cup or basin used to hold water like a jug-