ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cuisine table

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cuisine table*, -cuisine table-

cuisine table ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cuisine table (n.) รายการอาหาร See also: เมนู, รายการ, รายการสำหรับเลือก, รายการตัวเลือกบนคอมพิวเตอร์ Syn. carte

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cuisine table
Back to top