ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cripple or weaken one��s power

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cripple or weaken one��s power*, -cripple or weaken one��s power-