ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crescent moon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crescent moon*, -crescent moon-

crescent moon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crescent moon (n.) พระจันทร์เสี้ยว Syn. waxing moon, waning moon
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เดือนขึ้น (n.) crescent moon Syn. ข้างขึ้น
เดือนเสี้ยว (n.) crescent moon

crescent moon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fěi, ㄈㄟˇ, 朏] crescent moon

crescent moon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弓張り月[ゆみはりづき, yumihariduki] (n) crescent moon
弦月[げんげつ, gengetsu] (n) crescent moon
弓張り;弓張(io)[ゆみはり, yumihari] (n) (1) stringing a bow; person who strings bows; (2) (abbr) (See 弓張り月) crescent moon; (3) (abbr) (See 弓張り提灯) paper lantern with a bow-shaped handle

crescent moon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดือนขึ้น[n. exp.] (deūoen kheu) EN: crescent moon FR: lune croissante [f]
เดือนเสี้ยว[n. exp.] (deūoen sīo) EN: crescent moon FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crescent moon
Back to top