ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

create trouble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *create trouble*, -create trouble-

create trouble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าขาผวาปีก ; อ้าขาพวาปีก [v. (loc.)] (ākhāphawāpī) EN: create trouble for oneself by accepting unnecessary responsibilities FR:
ทำเรื่อง[v. exp.] (tham reūang) EN: cause trouble ; create trouble FR: faire des histoires

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า create trouble
Back to top