ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crave for greatness and success

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crave for greatness and success*, -crave for greatness and success-

crave for greatness and success ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใฝ่สูง[v.] (faisūng) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success FR: être ambitieux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crave for greatness and success
Back to top