ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crane fly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crane fly*, -crane fly-

crane fly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crane fly (n.) แมลงบินได้มีขายาว Syn. harvestman

crane fly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大蚊[ががんぼ;かがんぼ, gaganbo ; kaganbo] (n) (uk) crane fly; daddy longlegs (insect of family Tipulidae)
蚊トンボ;蚊蜻蛉[かトンボ(蚊トンボ);かとんぼ(蚊蜻蛉), ka tonbo ( ka tonbo ); katonbo ( ka tonbo )] (n) (1) (See 大蚊) crane fly; daddy longlegs (insect of family Tipulidae); (2) (derog) a tall, gangly person; string bean

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crane fly
Back to top