ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

court case

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *court case*, -court case-

court case ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
court case (n.) คดี See also: ข้อคดี, คดีความ Syn. lawsuit

court case ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き合い(P);引合い;引合[ひきあい, hikiai] (n) (1) reference; comparison; example; (2) inquiry; enquiry; (3) witness; being involved in a court case; deal; (P)

court case ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำระความ[v.] (chamrakhwām) EN: try a court case ; judge a case ; rule ; try a case ; judge FR:
คดี[n.] (khadī) EN: lawsuit ; case ; action ; court case FR: procès [m] ; action en justice [f] ; litige [m] ; affaire [f] ; cas [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า court case
Back to top