ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

course eaten with rice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *course eaten with rice*, -course eaten with rice-

course eaten with rice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กับ[n.] (kap) EN: course eaten with rice ; things to eat with rice ; dish FR: plat accompagnant le riz [m] ; mets [m] (Québ.)
กับข้าว[n.] (kapkhāo) EN: course eaten with rice ; things to eat with rice ; dish FR: plat accompagnant le riz [m] ; mets [m] (Québ.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า course eaten with rice
Back to top