ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

count sheep

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *count sheep*, -count sheep-

count sheep ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
count sheep (vi.) หลับ See also: ผลอยหลับ Syn. nod off, take a nap

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า count sheep
Back to top