ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cosmic system

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cosmic system*, -cosmic system-

cosmic system ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cosmic system (n.) กลุ่มดาวกาแล็กซี Syn. star cluster

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cosmic system
Back to top