ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

core member

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *core member*, -core member-

core member ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกนนำ[n.] (kaēnnam) EN: core leader ; leader ; core member ; leading element FR: leader [m] (anglic.) ; figure de proue [f] ; pilier [m]
ตัวยง[n. exp.] (tūa yong) EN: main body ; main part ; expert ; principle part ; core member FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า core member
Back to top