ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

control the desire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *control the desire*, -control the desire-

control the desire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝืนใจ[v.] (feūnjai) EN: act against one's will ; control the desire ; force oneself against one's will FR: se forcer ; s'obliger ; s'astreindre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า control the desire
Back to top