ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

control mechanism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *control mechanism*, -control mechanism-

control mechanism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
control mechanism (n.) เครื่องควบคุม

control mechanism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コントロール機器[コントロールきき, kontoro-ru kiki] (n) {comp} control mechanism
クレジットベース[, kurejittobe-su] (n) {comp} credit-based (flow control mechanism)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า control mechanism
Back to top