ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

continue to be

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *continue to be*, -continue to be-

continue to be ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
continue to be (vi.) ยังเป็น See also: ยังคง Syn. go on, remain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า continue to be
Back to top