ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conspire with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conspire with*, -conspire with-

conspire with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conspire with (phrv.) สมคบคิดกับ Syn. intrigue with, plot with
conspire with (phrv.) คบคิดกับ See also: วางแผนร่วมกับ, สมคบคิดกับ Syn. connive with, plot with
conspire with (phrv.) วางแผนลับร่วมกับ Syn. connive with, intrigue with
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมคบคิด (v.) conspire with See also: be an accessory to, be in cahoots with, work hand in glove with Syn. คบคิด

conspire with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
語らう[かたらう, katarau] (v5u,vt) to talk; to tell; to recite; to pledge; to conspire with; (P)

conspire with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สมคบคิด[v. exp.] (som khopkhi) EN: conspire with ; be an accessory to ; be in cahoots with ; work hand in glove with FR: conspirer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conspire with
Back to top