ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confide (in)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confide (in)*, -confide (in)-

confide (in) ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไว้วางใจ[v.] (waiwāngjai) EN: trust ; confide (in) ; have confidence in ; rely on FR: se fier à ; avoir confiance en ; faire confiance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confide (in)
Back to top