ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concentrate one´s attention

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concentrate one´s attention*, -concentrate one´s attention-

concentrate one´s attention ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งหน้า (v.) concentrate one´s attention See also: persist in, be engrossed (/deep) in, immerse oneself in, be absorbed in Syn. มุ่งหน้า, ตั้งหน้าตั้งตา, ตั้งใจ, ตั้งอกตั้งใจ, มุ่งหน้า Ops. ท้อถ้อย
ตั้งหน้าตั้งตา (v.) concentrate one´s attention See also: persist in, be engrossed (/deep) in, immerse oneself in, be absorbed in Syn. มุ่งหน้า, ตั้งหน้าตั้งตา, ตั้งใจ, ตั้งอกตั้งใจ, มุ่งหน้า Ops. ท้อถ้อย
ตั้งใจ (v.) concentrate one´s attention See also: pay attention, study carefully, absorb Syn. เอาใจใส่, ตั้งอกตั้งใจ
เอาใจใส่ (v.) concentrate one´s attention See also: pay attention, study carefully, absorb Syn. ตั้งอกตั้งใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concentrate one´s attention
Back to top