ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

complicate perplex

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *complicate perplex*, -complicate perplex-

complicate perplex ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
complicate perplex (vt.) ทำให้พัวพันในปัญหา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า complicate perplex
Back to top