ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

common people

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *common people*, -common people-

common people ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
common people (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, commoner
common people (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonalty, commoner
common people (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, commonalty
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โลกียวัตร (n.) life of the common people See also: everyday life

common people ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱民如子[ài mín rú zǐ, ㄞˋ ㄇㄧㄣˊ ㄖㄨˊ ㄗˇ, 爱民如子 / 愛民如子] to love the common people as one's own children (praise for a virtuous ruler)
俗人[sú rén, ㄙㄨˊ ㄖㄣˊ, 俗人] common people; laity (i.e. not priests)

common people ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下民[かみん;げみん, kamin ; gemin] (n) the masses; the lower classes; the common people
世俗[せぞく, sezoku] (n,adj-no) common customs; worldliness; vulgar; popular; the world; the common people
烏帽子[えぼし, eboshi] (n) black-lacquered headgear (made of silk, cloth or paper) originally worn by court nobles in ancient Japan, and afterwards spreading to the common people
玄同[げんどう, gendou] (n) (See 和光同塵) hiding one's intelligence to avoid being different from the common people
緇素[しそ, shiso] (n) old term for Buddhist priesthood and the common people (since they used to wear black and white clothing respectively)

common people ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลางเมือง[n.] (klāngmeūang) EN: people ; public ; civil ; mass of the people ; common people FR: public [m] ; gens [fpl] ; population [f]
โลกียวัตร[n.] (lōkīyawat) EN: life of the common people FR:
สามัญชน[n.] (sāmanchon) EN: ordinary people ; folk ; commoner ; people ; common people ; the ordinary man ; the common man ; the man in the street FR: gens ordinaires [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า common people
Back to top