ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commit an offence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commit an offence*, -commit an offence-

commit an offence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระทำความผิด[v. exp.] (kratham khw) EN: commit an offence ; perpetrate a crime ; offend FR: commettre un crime
กระทำผิดอาญา[v. exp.] (kratham phi) EN: break the law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend FR: violer la loi ; commettre une infraction
กระทำผิดกฎหมาย[v. exp.] (kratham phi) EN: break the law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend FR: violer la loi ; commettre une infraction
ทำความผิด[v. exp.] (tham khwāmp) EN: commit an offence ; commit a criminal offence ; commit FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commit an offence
Back to top