ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comic strip

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comic strip*, -comic strip-

comic strip ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comic strip (n.) การ์ตูนสั้นๆ ในหนังสือพิมพ์ Syn. strip cartoon
comic strip (n.) การ์ตูนเรื่องยาว See also: ภาพแสดงเรื่องราวเป็นตอนๆ

comic strip ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连环图[lián huán tú, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄢˊ ㄊㄨˊ, 连环图 / 連環圖] comic strip
加菲猫[Jiā fēi māo, ㄐㄧㄚ ㄈㄟ ㄇㄠ, 加菲猫 / 加菲貓] Garfield (comic strip cat created by Jim Davis)

comic strip ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
劇画[げきが, gekiga] (n) comic strip with dramatic story; (P)
吹き出し[ふきだし, fukidashi] (n) (1) blowoff; blowing; venting; (2) speech balloons (in a comic strip); speech bubble; (3) blowing (of a seasonal or climatic wind)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comic strip
Back to top