ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come up with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come up with*, -come up with-

come up with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come up with (phrv.) ตามให้ทัน See also: ไล่ตาม, ตามทัน Syn. catch up
come up with (phrv.) ตามทัน See also: ไล่ให้ทัน, ติดตามให้ทัน Syn. catch up, get up with, keep up
come up with (phrv.) พยายามตามให้ทัน (ความคิด, แฟชั่นฯลฯ) Syn. catch up

come up with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
考え倦ねる;考えあぐねる[かんがえあぐねる, kangaeaguneru] (v1) to be at a loss; to think and think but get nowhere; to fail to come up with a good idea
考え出す[かんがえだす, kangaedasu] (v5s) to think out; to devise; to invent; to begin to think; to come up with a plan

come up with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกิดขึ้นในใจ[v. exp.] (koēt kheun ) EN: have an idea ; come up with an idea FR: avoir une idée
มาแก้ปัญหาให้[xp] (mā kaē panh) EN: come up with a solution FR: trouver une solution

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come up with
Back to top