ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come up*, -come up-

come up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come up (phrv.) นำขึ้นไปสู่ที่สูงกว่า See also: นำหรือพาขึ้นบันไดไป Syn. go up, send up, take up
come up (phrv.) เอ่ยถึง See also: พูดถึง, แนะนำ Syn. fling up, raise with, sling up, throw up
come up (phrv.) คลื่นไส้อาเจียน See also: อาเจียน Syn. cast up, chuck up
come up (phrv.) ทำให้มาถึง See also: นำมา
come up (phrv.) (ออกคำสั่ง) ให้ม้าไปข้างหน้าหรือวิ่งเร็วขึ้น Syn. get up, giddy up
come up (phrv.) กระตุ้นม้าให้ไปข้างหน้า (คำสั่ง) Syn. gee up, get up
come up (phrv.) มีค่าน้อยลง Syn. come down
come up (idm.) โกรธ (คำไม่เป็นทางการ) Ops. come down
come up (phrv.) เคลื่อนขึ้นไปด้านบน (เช่น ปีนหรือเดินขึ้นไปด้านบน ควันลอยขึ้นข้างบน) Syn. bring up, get up, go up to Ops. come down, go down, go down to
come up (phrv.) เดินทางไป (สถานที่เรียนหรือที่สำคัญ) Syn. be up, go up to
come up (phrv.) มีค่ามากขึ้น Ops. come down
come up (phrv.) พูดเสนอแนะ Syn. bring up
come up (vi.) โผล่ขึ้นมาที่พื้นผิว See also: ปรากฏบนพื้นผิว Syn. appear, arise
come up (idm.) โชคดี See also: ประสบความสำเร็จ (อย่างน่าแปลกใจ, ไม่น่าเชื่อ)
come up against (phrv.) ขัดแย้งกับ See also: มีปัญหากับ Syn. bring up against
come up against (phrv.) ทำให้ประสบกับ (ความยุ่งยาก) Syn. be up against
come up for (phrv.) ได้รับพิจารณา Syn. put up
come up for (phrv.) เสนอให้เลือก Syn. be up for
come up to (phrv.) ทำให้ได้มาตรฐาน See also: ทำให้เทียบเท่ามาตรฐาน Syn. bring up to, get up to
come up to (phrv.) ดึงเข้ามาใกล้ See also: พาเข้าไปใกล้
come up to (phrv.) รวมเป็น
come up to (idm.) ทำให้ได้มาตรฐาน See also: ทำให้ได้ดังใจต้องการ Syn. be up to, get up to
come up to (idm.) ทำให้ได้มาตรฐาน See also: ทำให้ได้ดังใจต้องการ Syn. be up to, get up to
come up to (idm.) ทำให้ได้มาตรฐาน See also: ทำให้ได้ดังใจต้องการ Syn. be up to, get up to
come up with (phrv.) ตามให้ทัน See also: ไล่ตาม, ตามทัน Syn. catch up
come up with (phrv.) ตามทัน See also: ไล่ให้ทัน, ติดตามให้ทัน Syn. catch up, get up with, keep up
come up with (phrv.) พยายามตามให้ทัน (ความคิด, แฟชั่นฯลฯ) Syn. catch up

come up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上る(P);登る(P);昇る(P);陞る(oK)[のぼる, noboru] (v5r,vi) (1) to ascend; to go up; to climb; (2) (usu. 昇る) to ascend (as a natural process, e.g. the sun); to rise; (3) to go to (the capital); (4) to be promoted; (5) to add up to; (6) to advance (in price); (7) to swim up (a river); to sail up; (8) to come up (on the agenda); (P)
及ぶ[およぶ, oyobu] (v5b,vi) (1) to reach; to amount to; to befall; to happen to; to extend; (2) (See 及ばない) to be up to the task; to come up to; (3) to compare with; to be a match (for); (4) (See 犯罪に及ぶ) to commit (a crime); (5) (See 及ばない) to require (to do) (usu. used in the negative); (P)
考え倦ねる;考えあぐねる[かんがえあぐねる, kangaeaguneru] (v1) to be at a loss; to think and think but get nowhere; to fail to come up with a good idea
考え出す[かんがえだす, kangaedasu] (v5s) to think out; to devise; to invent; to begin to think; to come up with a plan
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)

come up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขึ้นมา[v. exp.] (kheun mā) EN: come up FR: jaillir ; apparaître
เกิดขึ้นในใจ[v. exp.] (koēt kheun ) EN: have an idea ; come up with an idea FR: avoir une idée
ลืมตาอ้าปาก[v. exp.] (leūmtā ā pā) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet FR:
ไม่ได้ความ[v. exp.] (mai dāi khw) EN: make no sense ; be contrary to all expectations ; fall short of somebody's expectations ; not come up to somebody's expectations ; it's incomprehensible FR: ne pas avoir de sens
มาแก้ปัญหาให้[xp] (mā kaē panh) EN: come up with a solution FR: trouver une solution
ประชิด[v.] (prachit) EN: adjoin ; come very close to ; come up against ; be adjacent to FR: s'approcher de
ประสบ[v.] (prasop) EN: face ; encounter ; meet ; find ; face ; confront ; come up against ; run up against ; suffer ; undergo FR: rencontrer ; faire face à ; subir ; éprouver ; essuyer
ประสบกับอุปสรรค[v. exp.] (prasop kap ) EN: come up against difficulties; meet with difficulties FR: rencontrer des difficultés
สะดุดตอ[v. exp.] (sadut tø) EN: come up against an obstacle ; be stymied FR:
ปะ[v.] (pa) EN: meet ; come across ; come upon ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
พะ[v.] (pha) EN: meet ; stumble on ; come upon FR:
พบ[v.] (phop) EN: meet ; encounter ; come upon ; see ; face FR: rencontrer ; voir ; se rencontrer
สบ[v.] (sop) EN: meet ; come upon ; find ; join ; encounter ; assemble FR: trouver ; rencontrer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come up
Back to top