ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come under

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come under*, -come under-

come under ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come under (phrv.) อยู่ในบังคับของ See also: อยู่ใต้บังคับบัญชาของ Syn. fall under, fall beneath
come under (phrv.) จัดอยู่ในประเภท See also: อยู่ในกลุ่ม
come under (phrv.) จัดอยู่ใน See also: รวมไว้ใน
come under (phrv.) ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ
come under (phrv.) ตกอยู่ในอำนาจของ Syn. be under, fall beneath
come under (phrv.) รวมอยู่ในรายการหรือในกลุ่มของ
come under (phrv.) จัดอยู่ในประเภท See also: อยู่ในขอบเขตของ
come under (idm.) ถูกประมูล See also: ถูกนำไปขาย Syn. go to the block, be under
come under (phrv.) จัดอยู่ในกลุ่มหรือประเภทของ
come under (phrv.) จัดอยู่ในกลุ่มของ
come under (phrv.) รวมไว้ใต้ See also: รวมตัวกันอยู่ใต้

come under ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
当てはまる(P);当て嵌まる[あてはまる, atehamaru] (v5r) to apply (a rule); to be applicable; to come under (a category); to fulfill; (P)
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P)
属す[ぞくす, zokusu] (v5s,vi) (See 属する・ぞくする) to belong to; to come under; to be affiliated with; to be subject to
属する[ぞくする, zokusuru] (vs-s,vi) to belong to; to come under; to be affiliated with; to be subject to; (P)

come under ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถูกบังคับให้ลาออก[v. exp.] (thūk bangkh) EN: come under fire FR: être contraint à la démission
ถูกวิพากษ์วิจารณ์[v. exp.] (thūk wiphāk) EN: come under fire FR:
ล้าหลัง[v.] (lālang) EN: fall behind ; become underdeveloped FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come under
Back to top