ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come to terms with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come to terms with*, -come to terms with-

come to terms with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประนีประนอม[v.] (pranīpranøm) EN: compromise ; come to terms with ; reconcile FR: transiger ; composer ; trouver un compromis
ทำใจ[v.] (thamjai) EN: accept ; reconcile ; come to terms with ; adjust to ; make the best of ; restraint one's mind FR: se faire à l'idée

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come to terms with
Back to top