ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come to an agreement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come to an agreement*, -come to an agreement-

come to an agreement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手を打つ[てをうつ, tewoutsu] (exp,v5t) (1) to take measures (in face of events being anticipated); (2) to come to an agreement (in bargaining, etc.); to strike a bargain; (3) to clap one's hands together
折れ合う;おれ合う[おれあう, oreau] (v5u,vi) to get along with; to compromise; to make concessions; to come to an agreement

come to an agreement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøto) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
ลอมชอม[v.] (lømchøm) EN: compromise ; come to an agreement FR:
รอมชอม[v.] (rømchøm) EN: compromise ; reach a compromise ; come to an agreement ; settle ; reach an agreement ; come to terms ; make concessions FR: s'arranger à l'amiable ; faire un compromis ; trouver un compromis
ตกลงกันได้[v. exp.] (toklong kan) EN: come to an agreement ; arrive at an agreement FR: parvenir à un accord

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come to an agreement
Back to top