ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come through

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come through*, -come through-

come through ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come through (phrv.) มีโทรศัพท์มา See also: ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ Syn. get through, put through
come through (phrv.) (พระจันทร์หรือพระอาทิตย์) ขึ้นหรือปรากฏให้เห็น
come through (phrv.) ช่วยให้หายป่วยหนัก See also: ช่วยชีวิตไว้ได้, รักษาชีวิต Syn. carry through, pull round, pull through
come through (phrv.) ช่วยให้พ้นจากอันตรายหรือปัญหา Syn. carry through, pull round, pull through
come through (phrv.) ทำให้ผ่านพ้น Syn. bring through
come through (phrv.) ทำให้อยู่รอด See also: ช่วยให้รอดพ้น, ช่วยให้มีชีวิตอยู่ Syn. bring through, pull through
come through (phrv.) ติดต่อกับ See also: โทรศัพท์ติดต่อกับ, ใช้วิทยุติดต่อกับ Syn. be through, get through, put through
come through (phrv.) ไปถึง See also: มาถึง Syn. go through
come through (phrv.) (ลอย) โด่งขึ้น
come through (phrv.) ผ่านไปได้ See also: ผ่าน Syn. get through
come through (phrv.) ได้รับอนุมัติ See also: ผ่านการพิจารณา, ผ่านการเห็นชอบ Syn. get through
come through (phrv.) โทรศัพท์ติดต่อ Syn. be through

come through ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
漏れる(P);洩れる[もれる, moreru] (v1,vi) to leak out; to escape; to come through; to shine through; to filter out; to be omitted; (P)
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)

come through ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลอด[v.] (løt) EN: pass through ; go under ; go through ; slip through ; duck under ; come through ; escape from/out of FR: passer dans ; passer par ; passer à travers ; passer sous ; s'échapper
ประคองตัว[v. exp.] (prakhøng tū) EN: sustain oneself ; come through ; support oneself ; lift oneself up by (his) footstraps ; reinvigorate oneself ; stand on one's feet FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come through
Back to top