ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come over*, -come over-

come over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come over (phrv.) ย้ายไปตั้งรกรากที่อื่น
come over (phrv.) ย้ายไปตั้งรกรากถิ่นอื่นหรือประเทศอื่น See also: เดินทางไปถิ่นอื่นหรือประเทศอื่น
come over (phrv.) โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด Syn. bring around, bring over, come around, fetch over
come over (phrv.) ข้าม (ถนน, แม่น้ำฯลฯ) See also: เดินข้าม
come over (phrv.) เป็นที่เข้าใจและได้รับการยอมรับจาก
come over (phrv.) ข้าม See also: เดินข้าม
come over (phrv.) ข้าม
come over (phrv.) ถูกพบเห็นว่าอยู่ด้วยกันในที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ
come over (phrv.) วิ่งข้าม See also: เคลื่อนข้าม Syn. go above
come over (phrv.) ส่งข้าม Syn. go across
come over (phrv.) ส่งไปปฏิบัติภารกิจ See also: ส่งไปทำหน้าที่
come over (phrv.) ส่งไปตามที่ต่างๆ Syn. send round, take round
come over (phrv.) พาข้าม See also: นำข้าม
come over (phrv.) พาไปยัง See also: นำไปยัง
come over (vi.) มาเยี่ยม See also: เยี่ยมเยียน, เยือน Syn. go over

come over ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
固肥える[かたごえる, katagoeru] (v1,vi) to put on a moderate amount of lean or firm weight; to gain healthy weight (e.g. from muscle); to become overweight as opposed to obese
掻き曇る[かきくもる, kakikumoru] (v5r,vi) to become overcast
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P)
理に落ちる[りにおちる, riniochiru] (exp,v1) to become overly logical; to be hairsplitting
羹に懲りて膾を吹く[あつものにこりてなますをふく, atsumononikoritenamasuwofuku] (exp) (id) (obs) a burnt child dreads the fire; once bitten twice shy; to become over cautious from a bad experience

come over ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปลี่ยนท่าที[v. exp.] (plīen thāth) EN: change one's attitude ; turn one's point ; change one's mind ; sing a different tune ; change one's ideas ; come over FR: changer d'attitude

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come over
Back to top