ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come out of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come out of*, -come out of-

come out of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come out of (phrv.) อยู่ข้างนอก See also: ไม่อยู่ใน, อยู่ด้านนอก Syn. come out from, get out of, take out of
come out of (phrv.) กระตุ้นให้พูดคุย Syn. bring out, fetch out, lead out
come out of (phrv.) พูดให้กำลังใจ See also: พูดกระตุ้น Syn. bring out

come out of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
啓蟄[けいちつ, keichitsu] (n) "awakening of insects" solar term (approx. Mar. 6, the day on which hibernating insects are said to come out of the ground)

come out of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา[xp] (khao hū sāi) EN: in one ear and out the other ; go into one ear and come out of the other FR: entrer par une oreille et sortir par l'autre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come out of
Back to top