ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come on*, -come on-

come on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come on (phrv.) นำ(บางสิ่ง)ออกมา See also: ปรากฏตัว, ออกมา
come on (phrv.) เป็นเหตุให้เจ็บป่วย See also: ทำให้ป่วย Syn. draw on
come on (phrv.) ปรับปรุง See also: แก้ไข, ทำให้ดีขึ้น
come on (phrv.) เข้ามาใกล้ทีละน้อย Syn. bring on
come on (phrv.) ไม่เชื่อหรอก
come on (phrv.) ฉันไม่เชื่อหรอก See also: ไม่เชื่อหรอก
come on (phrv.) ไม่เชื่อ See also: ไม่เชื่อหรอก
come on (phrv.) ไม่เชื่อ See also: ไม่เชื่อหรอก
come on (phrv.) ไม่เชื่อหรอก
come on (phrv.) ฉันไม่เชื่อ See also: ไม่เชื่อหรอก
come on (phrv.) ไม่เชื่อหรอก See also: ฉันไม่เชื่อ
come on (phrv.) ไม่เชื่อหรอก See also: ฉันไม่เชื่อ
come on (phrv.) ไม่เชื่อ See also: ไม่เชื่อหรอก
come on (phrv.) ปรากฏตัวตอน See also: ปรากฏตัวเมื่อ
come on (phrv.) ไม่เชื่อหรอก See also: ไม่เชื่อ
come on (phrv.) เกิดขึ้นบน (เวที หรือสนามกีฬา)
come on (phrv.) ไม่เชื่อหรอก
come on (phrv.) ทำให้ติด See also: เปิด (ไฟ) Syn. be on
come on like gangbusters (sl.) ก้าวร้าว See also: แข็งกร้าว, ไม่อ่อนน้อม Syn. come on strong
come on strong (sl.) ก้าวร้าว See also: แข็งกร้าว, ไม่อ่อนน้อม Syn. come on like gangbusters
come onto (idm.) เริ่มขาย See also: เริ่มเปิดตลาด, วางตลาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เร็วๆ (v.) come on Ops. ช้าๆ
เร็วๆ เข้า (v.) come on Syn. เร็วๆ Ops. ช้าๆ
บรรลุนิติภาวะ (v.) become one´s legal age See also: reach the one´s majority
เณรหน้าไฟ (n.) novice to become on one´s funeral
เณรหน้าไฟ (n.) novice to become on one´s funeral
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Come on, now, no more talkingเอาเถอะน่า ตอนนี้เลิกพูดได้แล้ว
Come onไม่เอาน่า ฉันพูดขอโทษตั้งล้านครั้งแล้ว
Come on, not everything I do and say need to be related to that sort of thingไม่เอาน่า ใช่ทุกอย่างที่ฉันพูดและทำจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องทำนองนั้นซะหน่อย

come on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口説く[くどく, kudoku] (v5k,vt) (1) to persuade; to coax; to solicit; (2) to seduce; to make advances; to make a play; to make a pass; to put the moves on; to come on to; to hit on; to court; to woo; to romance
ね(P);ねえ[, ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P)
重なる[かさなる, kasanaru] (v5r,vi) (1) to be piled up; to lie on top of one another; (2) to come one after another; to happen over and over; to pile up (e.g. stress); to accumulate; (3) to overlap (each other); to occur at the same time; to happen simultaneously; (P)
鞍上人なく鞍下馬なし;鞍上人無く鞍下馬無し[あんじょうひとなくあんかうまなし, anjouhitonakuankaumanashi] (exp) (obsc) riding a horse so skillfully that it appears as if man and horse have become one

come on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiph) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris FR: acquérir sa majorité
เรียงราย[v.] (rīengrāi) EN: come one by one ; go one by one ; line ; be spaced out ; spread along/around/about/all over ; be placed along/around/throughout/about FR: aligner côte à côte
สู้สู้ ; สู้ ๆ = สู้ๆ[v. exp.] (sū-sū) EN: Keep on fighting! ; Come on! ; Go, go! FR: Battez-vous ! ; Luttez ! ; Allez ! ; Courage ! ; bon courage
เถอะน่า[X] (thoenā) EN: Come on! FR: Allez viens !
เถิดน่า[X] (thoētnā) EN: Come on! FR: Allez viens !

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come on
Back to top