ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come of*, -come of-

come of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come of (phrv.) เป็นผลมาจาก See also: มีผลมาจาก Syn. come from, flow from, grow from, grow out of, result from, rise from
come of (phrv.) เป็นผลมาจาก See also: มีผลมาจาก Syn. come from, flow from, grow from, grow out of, result from, rise from
come of (idm.) มีอายุเหมาะสม
come of (phrv.) เกิดขึ้นกับ
come of (phrv.) รีบไป See also: รีบออกไปยัง Syn. become of, get to, go to
come off (phrv.) ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำยาก Syn. carry off, go off, pass off
come off (phrv.) ทำความสะอาด See also: ขจัด (สิ่งปกปรก) Syn. come out
come off (phrv.) ละทิ้ง Syn. take off
come off (phrv.) ทำความสะอาด See also: ขจัด Syn. come out
come off (phrv.) ล้างออกด้วยน้ำ See also: ล้างน้ำ Syn. come out, get off
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
come of ageบรรลุนิติภาวะ [ดู attain of majority] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

come of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胜负[shèng fù, ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, 胜负 / 勝負] victory or defeat; the outcome of a battle
剥离[bō lí, ㄅㄛ ㄌㄧˊ, 剥离 / 剝離] (of tissue, skin, covering etc) come off; peel off; be stripped

come of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人前になる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] (exp,v5r) to come of age; to become an adult; to become fully qualified; to stand on one's own
冠者[かじゃ;かんじゃ, kaja ; kanja] (n) young person; young servant; young man come of age (at 16)
成人[せいじん, seijin] (n) (1) adult; (vs) (2) to grow up; to mature; (3) (See 新成人) to come of age; (P)
肩揚げも取れる;肩揚も取れる[かたあげもとれる, kataagemotoreru] (exp,v1) (See 肩揚げが取れる) to come of age
肩揚げを下ろす[かたあげをおろす, kataagewoorosu] (exp,v5s) (1) (obsc) (See 肩揚げ) to come of age (for a girl); (2) (obsc) to lengthen the sleeves of a kimono
入る(P);這入る[はいる, hairu] (v5r) (1) to enter; (2) to break into; (3) to join; to enroll; (4) to contain; to hold; to accommodate; (5) to have (an income of); (P)
剥げる[はげる, hageru] (v1,vi) to come off; to be worn off; to fade; to discolor; to discolour; (P)
剥ける[むける, mukeru] (v1,vi) to peel off; to come off; to be taken off; (P)
剥れる[むくれる, mukureru] (v1,vi) (1) (uk) to become angry or sullen; to take offense; to be miffed; (2) to come unstuck from; to peel off; to come off; to be taken off
取れる[とれる, toreru] (v1,vi,vt) (1) to come off; to be removed; (2) (of pain, a fever, etc.) to disappear; (3) (See 獲れる・1,捕れる・1) to be caught; to be harvested; (4) to be interpreted (as); to be taken as; (5) (of balance, etc.) to be attained; (6) (potential form of 取る) (See 取る・1) to be obtainable; (P)
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
脱げる[ぬげる, nugeru] (v1,vi) to come off; to slip down; to slip off
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取れる[とれる, toreru] Thai: หลุดออกมา English: to come off

come of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดุมหลุด[xp] (kradum lut) EN: a button has come off FR: un bouton s'est détaché
ล้มเหลว[v. exp.] (lom lēo) EN: fail to come off ; fail ; go bankrupt ; come to naught ; fall through FR: échouer ; avorter ; capoter ; s'effondrer ; faire faillite
ล่อน[v.] (lǿn) EN: come off easily ; be stripped naked FR: se détacher facilement
ล่อนหลุด[v. exp.] (lǿnlut) EN: crack ; peel off ; flake off ; come off FR:
หลุด[v.] (lut) EN: come off ; become undone ; slip off ; come apert ; be disjoined ; get loose ; fall off FR: se détacher ; se défaire ; se déboîter ; se déconnecter
ผิดนัด[adv.] (phit nat) EN: if the worst comes to the worst ; even if it does not come off FR: dans le pire des cas
ร่วง[v.] (rūang = rua) EN: drop ; fall off ; come off FR: tomber ; se détacher
ร่วงหล่น[n.] (rūang-lon) EN: fall ; come off ; drop ; collapse FR: s'effondrer

come of ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwägungsergebnis {n}outcome of consideration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come of
Back to top