ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come near

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come near*, -come near-

come near ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come near (vi.) เข้าใกล้ Syn. near
come near (vi.) เกือบจะเหมือน Syn. be almost the same as
come near (phrv.) เข้าใกล้ See also: เข้ามาใกล้ Syn. come close to, go near
come near (phrv.) เข้าใกล้ See also: เข้ามาใกล้ Syn. come close to, go near
come near (phrv.) เข้าไปใกล้กับ See also: เข้าใกล้มากขึ้น Syn. come close to, get near to
come near (phrv.) เข้าไปใกล้กับ See also: เข้าใกล้มากขึ้น Syn. come close to, get near
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใกล้ (v.) come near See also: approach Syn. เกือบ, จวนเจียน, จวน Ops. ไกล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't dare come near me againอย่าบังอาจเข้ามาใกล้ฉันอีก
Don't come near! Don't approach me!อย่าเข้ามาใกล้ อย่าเข้ามาใกล้ฉัน

come near ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
溺れ損なう[おぼれそこなう, oboresokonau] (v5u) to come near being drowned
近づける(P);近付ける(P)[ちかづける, chikadukeru] (v1,vt) to bring near; to put close; to let come near; to associate with; (P)

come near ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near FR: frôler ; effleurer
ใกล้[v.] (klai) EN: near ; approach ; come near FR: approcher
หวิด[v.] (wit) EN: be near ; come near ; be almost FR:
ใกล้เข้ามา[v. exp.] (klai khao m) EN: near ; approach ; come nearer ; come closer FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come near
Back to top